Disclaimer

Score+11588

GeldIdee.nl is een utigave van Leen Guru.

De aansprakelijkheid van Leen Guru (Uitgever), van de personeelsleden van Leen Guru en van de personen voor wie Leen Guru uitgaven verantwoordelijk en/of aansprakelijk zijn, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle (redactionele) informatie, of informatie op andere wijze gepubliceerd op de websites van: Leen Guru is op zeer zorgvuldige wijze samengesteld. Doch kan Leen Guru op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie.

Leen Guru en haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op haar (professionele) kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Leen Guru doet er alles aan om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen laten zijn, en indien van toepassing; storingen, vertragingen en dergelijke zo snel mogelijk te verhelpen. Een storing met betrekking tot de websites van Leen Guru kan niet leiden tot schadevergoeding door Leen Guru aan (de) wederpartij. Leen Guru is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel van de toegang tot de website wordt verkregen.